Hausvik FK

Sportsplan HFK

Sportsplan HFK

HENSIKTEN MED SPORTSPLANEN

Denne sportsplanen er tenkt å være eit styrande dokument for alle som er involvert i Hausvik Fotballklubb.Planen er utviklet med bakgrunn i NFF`s retninglinjer, lover og mål. Hausvik FK`s sportsplan skal revideres ved oppsummeringen etter endt sesong og godkjennes på årsmøte.
 

Verdigrunnlag

TRIVSEL OG UTVIKLING er målet me har med vår fotballaktivitet.Hausvik FK ønsker å være ein støtte og lagspelar i nærmiljøet for å skape trygge og gode oppvekstvilkår i Haus og omegn. Me skal jobba målretta med verdiar og positive holdninger.Dette er basis i korleis me ønsker å gjennomføre organisering og aktiviteter på.

Barn og ungdom som opplever idrettsglede uten press og har gode voksenpersoner rundt seg , vil trives og utvikle seg på fleire områder. I Hausvik FK legg me vekt på å skape trygge og gode miljøer som inkluderer kvar enkelt. Målet er å beholde flest mulig lengst mulig i klubbens virksomhet og samtidig utvikle gode utøvere.

Me ynskjer at våre aktiviteter i forbindelse med organisering av barn og ungdom skal preges av desse målene:

 • Ambisjoner, behov og ferdighetsnivå tilpasses kvar enkelt spelar.Me må ivareta ulike behov, ved å differensiere i tilbudet.
 • Å bidra med å få med flest mulig, lengst mulig. Alle er like verdifulle.
 • Sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming,alder og legning skal ikkje være hindrande for å delta.
 • Trivsel, samhold, samarbeid, trygghet, nærhet, engasjement og idrettsglede skal alltid prege felleskapet, uansett nivå.
 • Fotballaktiviteten som drives i regi av Hausvik FK skal være prega av respekt, aksept, etikk, toleranse, likeverd og menneskeverd.
 • Ærlighet, åpenhet,demokrati og frivillighet.
 • Me skal væra ein inkluderande klubb som alltid bestreber oss på positive opplevelser, me skal ha det gøy.
 • Økt kompetanse på trener og ledersida
 • Fair play

Verdigrunnlaget skal væra utgangspunkt for all aktivitet i Hausvik FK
 

Kva vil det sei å væra spelar i Hausvik FK

 • Å oppføre seg mot andre slik du ønsker at andre skal væra mot deg.
 • Å visa god folkeskikk
 • Mobbing aksepteres ikkje
 • Ingen bruk av rusmidler i forbindelse med sportslige aktiviteter der du representerer klubben
 • Ta opp problemer internt – vær lojal
 • Ta del i fellesoppgaver
 • Hjelp til å holde utstyret og anlegget me bruker i orden
 • Rydd etter deg
 • Respekter dommerens avgjørelser
 • Møt presis til trening og kamp
   

Trener og lagledervettregler

 • Møt opp i god tid til trening og kamp.Vær eit godt forbilde.kle deg i passende antrekk til trening og kamp.
 • La alle få delta. Alle skal taes vare på ut fra sine forutsetninger.Husk at det kan være stor forskjell mellom to barn/unge på samme alder
 • Gje oppmuntring for innsats uten å sjå på resultater. Vær bevist på ditt eget kroppsspråk
 • Ta hensyn til barnas/ungdommens behov og ynskjer. Gje dei ansvar.
 • Husk at det viktigaste er at alle trives og har det gøy sammen med venner.
 • Engasjer foreldre positivt. Hold årlige foreldremøter til og med smågutt/småjente alder
 • Husk at det er du som er trener/lagleder, ikkje foreldrene. Du har ansvaret for spelarane under trening og kamp.
 • Vær nøye med oppvarming og uttøyning/nedjogging
 • Vær eit forbilde for spelarane i forhold til dommere
 • Ikkje røyk under trening eller kamp.
 • Unngå alkoholbruk i forbindelse med kamper og cuper.
 • Lagleder har ansvar for laget sitt utstyr. Utstyret er lånt ut og skal leveres inn ved sesongslutt.
   

Foreldrevettregler.

 • Møt fram på kamper og treninger
 • Gje oppmuntring til alle.
 • Oppmuntre i medgang og motgang, ikkje gje kritikk.
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, ikkje press det.
 • Spør om kampen var morsom og spennende, ikkje berre om resultatet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr, ikkje overdriv.
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjer, delta på foreldremøter og dugnader.
 • Vis respekt for trenaren. Det er han/ho som har ansvaret for spelarane i trening og kamp.
 • Dersom det er noko du vil ta opp med trener/lagleder, finn ein passande anledning for det.
 • Ikkje stå saman med trenar/lagleder/innbyttere under kamp.
 • Ta eit tak når du blir spurt.
 • Unngå alkoholbruk ved kamper og cuper.
 • Det oppfordres til røyfrie kamparena
 • Tenk at det er ditt barn som deltar, ikkje du.
   

På alle heimekamper i barnefotballen ønsker Hausvik FK at det skal være ein kampvert.

I barnefotballen på Haus Idrettsplass.

Møt opp i god tid før kampstart

 • Ta kontakt med trener for heimelaget for å høyre om det er noko du skal hjelpe til med.
 • Vester til kampvert og klubbldommer ligger i kiosken i klubbhuset, desse skal brukes under kamp.
 • Ta imot gjestende lag, og ønske dei velkommen, vise dei garderober og henvise til parkering ved kyrkja eller oppe ved skulen.
 • Før kampstart vær med og organiser “Fair play” helsing ute på bana, det skal være ein voksen (trenar, lagleder el. Kampvert) tilstades under helsinga. Dette gjeld også etter kampslutt.
 • I pausen, og etter kamp  snakk med klubbdommer og høyr om alt er i orden og om det har gått greit.
 • Gå litt rundt til foreldregruppene for både heime og bortelag under kampen, og ha ein positiv oppmerksomhet mot desse.
 • Etter kamp hjelp til å samle sammen utstyr som baller, drikkeflasker, klær o.s.v.
 • Ta ein prat med gjestende lag og ønsk dei velkommen tilbake.


Retninglinjer for aktivitet.

Sportslige føringer:

 • I Hausvik Fotballklubb skal me væra utviklingsorientert og ikkje resultatorientert. Me skal leggja vekt på utvikling av gode basisferdigheter.Hausvik FK er ein breddeklubb for alle som synes fotball er gøy.Samtidig skal klubben leggja forholda til rette for å utvikla gode fotballspelara. Spelarane i Hausvik FK oppmuntres til å øve på ferdighetsmerkeprøver. Hausvik FK arrangerer ferdighetsmerkeprøver ein gong i året.

Hausvik Fotballklubb ønsker å væra ein klubb som.

 • Speler ballen langs bakken mest mulig
 • Sette i gang spel bakfra.
 • Bruke ferdigheter til å løyse situasjoner istaden for å få applaus for å slå ballen til innkast.

Om allsidighet:

Barn og ungdom som speler fotball i Hausvik FK bør oppfordres til å driva med andre idretter i tillegg til fotball.Spesielt i vinterhalvåret oppfordres det til å trene allsidig.Dei som blir best innan fotball har drevet med ulike typer idrett under oppveksten. Hausvik FK skal jobbe for eit godt samarbeid med tanke på kvar enkelt utøvar. Basistrening skal legges inn som del av enkelte økter.

Rundt eit kvart lag i Hausvik FK ønskjer me følgende støtteapparat. Minst fem stk.

 • Lagleder
 • Trenere
 • Dugnadsansvarlig/ressursansvarlig
 • Foreldrekontakt/kioskansvarlig


​A.   Barnefotballen -  organisering og holdepunkter for opplæring

Miniputt 5èr fotball 6-10 år

Hausvik FK ønsker å gje eit aktivitetstilbud til barn frå det året dei fyller 6 år.Dette tilbudet skal være prega av trygghet, mestring og trivsel. For dei aller yngste bør ein ha 1-2 treninger i veka pluss kamp, men samtidig oppfordre barna til å leika med ball i fritida.Deltakelse i inntil 3 lokale cuper i løpet av sesongen.Det overorda målet er å ha det gøy. I treningssituasjonen bør ein etterstrebe flest mulig ballberøringer for kvar enkelt spelar. MÅ ha ein ball pr.spelar.For denne aldersgruppen bør ein ikkje ha fokus på resultat, og aktivt prøva å gjera kampane så jevne som mulig. Alle speler like mykje, og alle speler på ulike plasser.Leggskin er obligatorisk.

Moment me i Hausvik FK skal jobba med i denne alderen er:

Basisteknikk:

 • Føring av ball
 • Medtak/mottak/vending
 • Finte/drible
 • Bruke begge bein
 • Bruka innside og utside av foten
 • Tilslag
 • Hurtighet

Ball skal være med i alle øvelser i denne alderen.begynn med teknikkøvelser i starten på treninga og avslutt med spelaktivitet siste delen.

 

Lillegutt/lillejenter 7èr fotball 11-12 år.

Det overordnede målet er at fotball skal være ein sosial og lystbetont aktivitet, samtidig som ein legg meir vekt på den sportslige utviklingen, det vil sei individuell teknikk og spel/samspel. Sterke sider ved den enkelte spelar understrekes og videreutvikles. Ein bør trene 2-3 gonger i veka, kampar kjem i tillegg. Deltaking i inntil 3 lokale cuper i samråd med trener/lagleder/foreldre, men innafor rimelighetens grenser og økonomiske rammer. Alle skal få spele og alle må få prøve seg i ulike posisjoner på bana. Leggskinn ei obligatorisk i både trening og kamp.

Moment me i Hausvik FK skal jobbe med i denne alder er:

Basisteknikk

 • Medtak/mottak/vending
 • Finte/drible
 • Bruke begge bein
 • Bruke innside og utside av foten
 • Tilslag 
 • Hurtighet
 • Pasninger /samspel (offensiv samhandling)
 • Headinger

 

B.   Ungdomsfotballen -  organisering og holdepunkter for opplæringen

Fra og med J-13/G-13 er det ønskelig at det speles 11èr fotball, men er det ikkje grunnlag nok for det må det fortsettes med 7èr fotball. Her må det vektlegges gode holdninger – dvs.treningsseriøsitet (møte presis, være rolig og konsentrert). Utnytte treningene best mulig.Ha ein positiv væremåte og at man alltid melder fra til trener dersom man ikkje kan møte til trening eller kamp. 

Ferdigheter: Både individuelle tekniske ferdigheter og taktiske speleferdigheter/speleforståelse, samt evne til å være ein positiv miljømessig bidragsyter for laget både på og utenfor er viktige momenter. Spelarane her må i større grad ta ansvar for utstyr både på trening og kamp.

 

Småjente/smågutt (13-14)

Det overordnede målet er at fotball skal skal være ein lystbetont og sosial aktivitet, og samtidig skal aktiviteten i klubben legge til rette for sportslig utvikling.Fotballtilbudet skal være preget av trygghet, innvolvering og trivsel. Alle skal ha eit tilpasset tilbud.

Ein bør ha 2-3 treninger i veka, samt kamper. For dei mest motiverte og beste skal ein ha eit ekstratilbud utover ordinær trening (sjå «talentutvikling»). Sterke sider ved den enkelte spelar understrekes og videreutvikles i treningsarbeidet.

I samråd med trener/lagleder/foreldre kan denne aldersgruppa delta på cuper som innebærer overnatting, men innafor fornuftige økonomiske rammer. Husk at aktiviteten fotball ikkje skal utelukke nokon av økonomiske grunner.

Moment me i Hausvik FK skal jobbe med i den alder er:

Basisteknikk:

 • Medtak/mottak/vending
 • Finte/drible
 • Bruke begge bein
 • Bruke innside og utsida av foten
 • Tilslag
 • Hurtighet
 • Pasninger/samspel (offensiv samhandling)
 • Headinger
 • Pasnings- og pressøvelser
 • Orientering
 • Bli kjent med begrepene 1. og 2. forsvarer                                                                                                                                                

 

Gutter/jenter (15-16)

For denne aldersgruppa er det viktig med økt medbestemmelse for spelarane. Her bør ein innføre spelerutvalg, tillitsvalgt og gjennomføre spelermøter.

Generelle føringer

Målsetting: All fotballaktivitet skal være sosialt og lystbetont. Bør ha 2-4 treninger i veka, samt kamp.

 I samråd med trener/lagleder/foreldre kan denne aldersgruppa delta på cuper som innebærer overnatting, og utenlandsreise, men innafor fornuftige økonomiske rammer.

Moment me i Hausvik FK skal jobbe med i den alder er:

Basisteknikk:

 • Medtak/mottak/vending
 • Finte/drible
 • Bruke begge bein
 • Bruke innside og utsida av foten
 • Tilslag
 • Hurtighet
 • Pasninger/samspel (offensiv samhandling)
 • Headinger
 • Pasnings- og pressøvelser
 • Orientering
 • Bli kjent med begrepene 1. og 2. forsvarer   
 • Jobbe med soneforsvar

 

C.   Junior 17-19 år

Ungdom i denne alderen nærmer seg A-lags fotball, men dersom det er grunnlag, er det ønskelig at Hausvik FK har sitt eget juniorlag. Her må det nok i større grad eit samarbeid med andre klubbar på Osterøy til. Hausvik FK vil jobba aktivt for at frafallet i junior alder blir minst mulig.

Moment me i Hausvik FK skal jobbe med i den alder er:

Basisteknikk:

 • Medtak/mottak/vending
 • Finte/drible
 • Bruke begge bein
 • Bruke innside og utsida av foten
 • Tilslag
 • Hurtighet
 • Pasninger/samspel (offensiv samhandling)
 • Headinger
 • Pasnings- og pressøvelser
 • Orientering
 • Bli kjent med begrepene 1. og 2. forsvarer   
 • Jobbe med soneforsvar
 • Egne fysiske økter (kondisjon/styrke)

 

D.   A-lag (senior)

A-laget skal og må væra eit lokomotiv i klubben, derfor er det viktig at Hausvik FK til ei kvar tid har eit A-lag. Dette skal væra eit lag samansatt av fortinnsvis lokale spelarar. Spelarane her må framstå som gode rollefigurer for dei yngre spelarane i klubben. Målet for desse er jo ein gong å spela på A-laget. Me ønskjer at Hausvik FK skal væra den mest attraktive klubben å spela for, for våre lokale spelarar. Ambisjonane våre bør vera at me skal ha eit stabilt godt 5.divisjons lag. Spelarane på A-laget skal delta som instruktører på TINE fotballskulen, og ellers andre aktiviteter som Hausvik FK arrangerer.

 

E.   Trenere i Hausvik FK

Trenere i Hausvik FK forplikter seg til å sette seg inn i og opptre i samsvar med retningslinjene i sportsplanen.På kvar enkelt lag er det treneren som har det siste ordet i spørsmål om speletid og lagdisposisjoner. Trenere og lagledelse bør stå ein annan stad enn foreldre og supportere under kamper. Alle trenere forventes å møte på dei trenerforum og temakvelder som klubben arrangerer.

Hausvik FK har som mål å skolere dei trenere ein har i klubben, samt utdanne nye trenere. Trenerforum prøver me å arrangere 4 ganger i året. Alle nye trenere bør gjennomføre eit aktivitetsleder kurs. I tillegg bør ein stimulere til å legge til rette til kompetanseheving for motiverte trenere. Det er ønskelig at trenere i ungdomsfotballen har kompetanse på minimum trener 1-nivå. Ein trener/lagleder frå kvart lag skal gjennomføre obligatorisk førstehjelpskurs.

 

F.   Keepere i Hausvik FK

Hausvik FK har som mål å ha eit keeperforum der dei som er keeper på dei ulike laga får ekstra påfyll. Dette kan vera på egne samlinger med egne instruktører.

 

G.   Ramme for sporslig utvalg.

Sportslig utvalg har ansvar for å følge opp all sporstlig aktvitet i Hausvik FK. SU består av 3 medlemmer der leiar er medlem av styret i Hausvik FK og oppnevnes av styret på første styremøte etter årsmøte. SU har ansvaret for talentutvikling og trenerutvikling i klubben. Leiar i SU rapporterer til styret og er også kontaktperson opp mot kretsen. SU organiserer og leder møtene i trenerforum. Ein av dei 3 i SU er trenerkoordinator, og har spesielt ansvar for oppfølging av trenarane i Hausvik FK.

 

H.   Talentutvikling

Hausvik FK ynskjer å bidra til å utvikle gode spelarar. Formålet med talentutviklinga er å gje eit tilbud til spelarar med spesiell fotballferdighet og motivasjon.Dette kan være samlinger i kretsen sin regi, men også på Osterøy har me eit opplegg med dei andre klubbane, der dei ivrigaste får eit tilbud om ekstratreninger saman med jevnaldrende, der målet er eit samansatt lag som deltar på ein cup eller to. Dette skal ikkje gå utover aktiviteten på eget lag.


I.   Hospitering innad i klubben

For å utvikle spelarar er hospitering viktig. Hospitering kan være å delta på treninger, eller å spela kampar/turneringer med lag på eit høgare nivå enn det man i utgangspunktet speler på.  Styret har bestemt at alle som sjølv vil, skal få vera med å spele med dei som er større. Det er alltid trenaren som lånar ut spelarar som har ansvaret for at dette blir gjort på ein rettferdig måte, slik at alle får like mange sjangsar. Det skal aldri vera slik at trenaren som treng låne spelarar går direkte til spelar/føresette. Sportslig ynskjer tilbakemelding om dette ikkje fungerer slik me har tenkt.

Er du god nok, er du gamal nok.
 

J.   Trenerutvikling

Formålet er å kunne tilby våre spelarar godt skolerte trenere med gode menneskelige egenskaper som ledd til rett for utvikling av gode fotballferdigheter i trygge treningsmiljøer.

      Mål.

 • Skulere dei trenarane som allerede trener lag i Hausvik FK
 • Prøve å få tak i nye trenere, ungdom som  i tillegg til å være aktiv sjølv ønsker å trene lag, og skulere desse.
 • Alle nye trenere bør ha aktivitetslederkurs.
 • Stimulere til kompetanseheving
 • Sportslig ledelse har ansvaret for å organisere og legge til rette for trenerutvikling i klubben.

K.   Dommerutvikling

Det er eit mål for Hausvik FK at alle i klubben skal utvikle gode holdninger til dommere og dommerens betydning, derfor tilbys spelarane fra dei er 13 år  dommarkurs. Trenere og lagledere bør også delta på desse kursa. Hausvik FK har egen dommarkoordinator.

 

Hausvik Fotballklubb ynskjer å setja spelaren i sentrum føre lagets prestasjoner og resultater.

Hausvik Fotballklubb, Postboks 15, 5299 HAUS, org.nr.: 883810872

www.hausvikfk.no --- post@hausvikfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift